קרן עזרה הדדית של "צוות"


כללי


1.       בארגון "צוות" קיימת קרן לעזרה הדדית לחברים המשמשת למתן הלוואות לחברי "צוות" ולאלמנות חברי "צוות" כסיוע כספי במקרים מיוחדים


תנאי ההלוואה

2.       סכום ההלוואה, דמי הטיפול, ומספר הניכויים להחזר ההלוואה ייקבעו בהתאם להחלטת הנהלת "צוות" וכמצוין בגוף בקשת ההלוואה (ראה טופס ההלוואה המצורף)

3.       חבר "צוות" זכאי לקבלת הלוואה הדדית כל זמן שאין לו הלוואה הדדית אחרת של "צוות" בתהליך פירעון


הגשת בקשה להלוואה

4.       חבר המבקש לקבל הלוואה יגיש בקשה על גבי טופס "בקשה להלוואה מקרן לעזרה הדדית של "צוות" (ראה טופס ההלוואה המצורף) בצירוף תלוש קצבת מת"ש עדכני

5.       בקשת ההלוואה תוגש למנהל המחוז אליו שייך החבר

6.       מנהל המחוז יבדוק:

 

6.1 שהחבר סיים להחזיר הלוואה הדדית "צוות" קודמת

6.2 שסכום ההעברה לבנק בתלוש הקצבה מאפשר החזר ההלוואה בניכוי שוטף מבלי ש"סכום ההעברה לבנק" בתלוש הקצבה העדכני של מבקש ההלוואה יקטן משליש סכום "שכר החודשי נטו"

7.       לאחר שבדק ומצא שאין חריגה כאמור בסעיף 6 לעיל והמליץ על זכאות ע"ג טופס הבקשה, יעביר המסמכים למזכירות הארצית לאישור וביצוע ההלוואה

 

  הקליקו להורדת טופס בקשה להלוואת עזרה הדדית "צוות"
עבור לתוכן העמוד